Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Birliği bankası olup, 2011 yılından beri Türkiye’de faaliyetlerine devam etmektedir. (more…)

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ‘nın 2015 Yılı Teknik Destek Projesi kapsamında desteklediği Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası 2016-2019 Stratejik Planı hazırlanmıştır.

Çalışma, 3 Şubat – 4 Mart 2016 arasında yoğun ve etkileşimli bir ortamda tamamlanmıştır.

Safranbolu TSO’nun TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi’ne dahil olması amaçlanmaktadır.

Danışmanlık ve Eğitim Konusu: Kurumlaşma/Yeniden Yapılanma; İş gücünün yetkinliğinin artırılması, Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi. Karabük: 2016 ULUSOYLAR bünyesinde yapılan Faaliyetler – Başta aile bireyleri, ortaklar olmak üzere yöneticiler ve çalışanların eğitiminin yapılması, – İnsan Kaynakları Yönetimi tanımlanması (Personel Envanterinin Çıkarılması, Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin Hazırlanması, Personel Seçme ve Yerleştirme Sisteminin Tanımlanması, Hizmet Sözleşmelerinin gözden geçirilmesi), – Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi (Beklentilerin-eğilimlerin belirlenmesi) ve iyileştirme önerileri ile uygulamaları, – Süreçlerin Geliştirilmesi (Depo yönetimi, maliyet azaltma, müşteri şikayetini azaltma, satış artırma), – Başta aile bireyleri, ortaklar ve yöneticilerin Kişilik Testleri yapılacak ve sonuçlar Ortaklar Kuruluna raporlanması, – Belirlenen bu organizasyon yapısında (şeması) yer alan her pozisyonun iş analizleri yoluyla görev-yetki ve sorumluluk tanımlarının belirlenmesi/geliştirilmesi, – Kurumsallaşmaya ilişkin prosedür, talimat ve ilgili formlar geliştirilmesi, – Kurumsal Kimliğin Tanımlanması (vizyon-misyon-değerler-ilkeler, etik kodlar, kurallar, organizasyon ve yönetim yapısı) yazımı, paylaşılması ve uygulanması, – İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi (Resmi ve Resmi olmayan iletişim ortamları), – Aile Anayasası’nın yazımı.

Esenlik Ltd. Şti.’nde “Ödül ve Disiplin Sistemi İle Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi” kurulmasına yönelik Yönetim Danışmanlığı projemiz 15 Haziran 2016 tarihinde başlamış ve 30 Ağustos 2016 tarihinde son bulmuştur.

Bu süreçte, Esenlik Ltd. Şti.’nde toplam 8 (sekiz) adet Aksiyon Planı kapsamında 22 (yirmi iki) günlük çalışma ziyareti yapılmıştır. Ayrıca, danışmanın Ankara ofisinde yapılan çalışmalarla bu süreç yoğun bir şekilde desteklenmiştir.

GERÇEKLEŞMELER

• Ödül ve Disiplin Sistemi Yönetmeliğinin hazırlanması (32 sayfa),

• Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin hazırlanması (28 sayfa),

• Danışman moderatörlüğünde Sistemin yazılım programının Esenlik Bilgi İşlem Müdürlüğünce hazırlanması,

• Altı ayrı grup halinde market personeline (kasiyer ve reyon) yönelik toplam altı gün Müşteri İlişkileri ve Müşteri Memnuniyeti Artırma Teknikleri Eğitimi verilmesi,

• Mağaza şeflerine yönelik bir gün süreyle Yönetim Becerilerini Artırma Teknikleri Eğitimi verilmesi,

• İdari personele Protokol ve Nezaket Kuralları Eğitimi verilmesi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Ekmek Gıda San. A.Ş. (MEGSAŞ) danışmanlık ve eğitim projemiz yapılan mutabakat gereği 01 Kasım 2016 tarihinde başlamış ve 30 Aralık 2016 tarihinde son bulmuştur. Bu proje ile aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Planlandığı gibi öncelikle yöneticilere yönelik olarak tasarlanan Yönetim ve Liderlik Eğitimi 01 Kasım 2016 tarihinde iki ayrı grup halinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu bu eğitim ile daha çok “yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve süreç liderliğinin uygulanması” amaçlanmıştır. Özellikle “şirket süreçlerini KASÜMA (Kalite-Süre-Maliyet) optimizasyonunda iyileştirebilmenin en etkili yönteminin, her türlü üretim/hizmet için takımlar kurmak, takımları oluşturan personelde takım bilincini geliştirmek ve olası problemleri takımlar eliyle çözmek” yaklaşımı vurgulanmış ve yapılan iki etkinlikle katılımcıların takım oluşumu ve işletilmesindeki davranışları gözlemlenmiştir.

Satış Personeline yönelik olarak 2 ve 3 Kasım 2016 tarihlerinde Müşteri İlişkileri ve Müşteri Memnuniyeti Eğitimi iki ayrı gruba toplam altı saat verilmiştir.

Üretim Personeli için 2 ve 3 Kasım 2016 tarihlerinde tek grup halinde iki ayrı günde üçer saat olmak üzere toplam altı saat “İş Hayatında Profesyonellik ve İş Ahlakı Eğitimi” verilmiştir.

Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilmiştir.

Eğitimlerde interaktif yöntem ve tekniklerden soru-cevap, tartışma, rol canlandırma ve sunumlar kullanılarak etkileşimli bir öğrenme-öğretme ortamı oluşturulmuştur. Eğitimcinin (Dr. M. Naci ÇUHACI) sektörel deneyimi sebebiyle örneklemeler şirkete özgü olmuş ve ilgi çekmesi nedeniyle de iş yaşamından da anektodlar sunulmuştur.

Sayın Genel Müdürün isteği ve katılımcılar tarafından ilgi çekmesi sebebiyle de o anda eğitimde olan yöneticilere ve diğer idari personele Duygusal Zeka Testi ile Çalışma Davranışlarına Yönelik Kişilik Testi uygulanmıştır.

Şirket Anayasası (Kurumsal Kimlik El Kitabı), Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği ve Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hazırlanmıştır.

İş Analizlerine dayalı İş tanımları yazılmış; işlevsel ve yalın bir organizasyon şeması oluşturulmuştur.

Şirketimizde, 07 Kasım 2007 – 31 Ekim 2008 tarihleri arsında 12 ay süren Yönetim Danışmanlığı Projesi’nde Argestar Danışmanlık Ltd.Şti. (ÇevikŞirket) uzmanlarından Dr.M.Naci ÇUHACI görev almıştır.

Bu 12 aylık süre zarfında Alpena Yapı Elemanları Ltd. Şti.’nde (www.alpena.com.tr) toplam 50 Aksiyon Planı gerçekleştirilmiş ve 53 gün/1 adam mesai harcanmıştır.

Projede, ARGEstar Danışmanlık’a özgü “Beceri Karması Yöntemi©” uygulanmıştır. “Beceri Karması Yöntemi©” satır başlıkları ise şöyledir:

 1. İş Analizi
 2. Masabaşı Çalışması
 3. Gözlem
 4. Süreç İzlemi
 5. Derinlemesine Görüşme
 6. Odak Grup Çalışması
 7. Anket Uygulaması
 8. Gözden Geçirme Toplantısı
 9. Öngörü Konferansı

Yukarıda belirtilen yöntemin uygulanması sonucu sistem analizi yapılarak GANTT’a işlerlik kazandırılmıştır.

Proje, eğitim ve danışmanlık boyutlarında gerçekleştirilmiş olup, bunlar sırasıyla aşağıda özetlenmiştir.

1.Eğitim 
Bireysel gelişim, mesleki ve teknik eğitimler verilmiş ve bunların bir kısmı sertifikalandırılmıştır. Yönetim kademesine yönelik olarak “Yöneticilik-İletişim-Motivasyon” konularında derinlemesine görüşme yapılış olup, ihtiyaca göre bireysel eğitim verilmiştir.

Ayrıca, aşağıda yer alan konularda grup eğitimleri ve uygulamalar yapılmıştır.

 • Müşteri İlişkileri
 • Pazarlama ve Satış
 • Tahsilat Eğitimi (Ortak Akıl Toplantısı ve Müzakere Teknikleri)
 • Yıllık İş Hedefleri ve İş Planlarının Hazırlanması
 • İletişim Teknikleri ve İnsan İlişkileri
 • Yönetim ve Liderlik
 • Birey ve İş Kalitesi
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Hedeflerle Yönetim
 • Astları Verimli Çalıştırma Teknikleri
 • 5S
 • Tahsilat problemi halinde yapılacak hukuksal uygulama, tahsilatta uyulması gereken idari ve hukuki kurallar

Eğitimler Video Gösterileri ile desteklenmiştir.
Ayrıca, odak grup çalışmaları kapsamında; Öngörü Konferansı (İş süreçlerimizi mükemmel hale getirerek şirketimizi, nasıl karlı ve verimli hale getirebiliriz? Bu kapsamda son 5 ayda neler yaptık ve bundan sonra neler yapmalıyız? sorularına cevap aranmıştır) yapılmıştır. Maliyet Azaltma Projesi gündeme getirilmiş ve çalışma yapılmıştır.

Yapılan bu eğitimler ve uygulamalar ile personelin yetkinliğinin arttırılması ve değişime olan direncin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Süreç iyileştirme; etkililik ve verimlilik kavramları ile ölçme-dokümantasyon-iletişim üzerinde yoğunlaşılmıştır.

2. Danışmanlık
Grup Şirketleri, Genel Müdürlük ve bağlı bölümlerin organizasyon şeması hazırlanmıştır.

Bunlar sırasıyla aşağıda listelenmiştir.
ORG-01 : ALPENA Grup Şirketleri Organizasyon Şeması
ORG-02 : ALPENA Banyo Dünyası Ltd.Şti. Organizasyon Şeması
ORG-03 : ALPENA Balkon Camlama Ltd.Şti. Organizasyon Şeması
ORG-04 : Finansman Müdürlüğü Organizasyon Şeması
ORG-05 : Muhasebe Müdürlüğü Organizasyon Şeması
ORG-06 : Siteler Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması
ORG-07 : Pazarlama ve Satış Müdürlüğü Organizasyon Şeması
ORG-08 : Lojistik Müdürlüğü Organizasyon Şeması
ORG-09 : Yönetici Asistanlığı Organizasyon Şeması

Yukarıda gösterilen organizasyonlarda ki pozisyonların iş analizine dayalı olarak görev yeterlilik tanımları yapılmıştır. Başka bir deyişle, pozisyonların görev, sorumluluk ve yetki çerçevesi ile iş yeterlilikleri yazılı hale getirilmiştir.

Stratejik şirket yapılandırılması kapsamında ihtiyaca yönelik olarak bazı talimatlar hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Uygulamaya Konulan Talimatlar:

ALPENA Grup Şirketleri’nde mal ve hizmet satış ve tahsilatı ile ilgili olarak çağdaş ve katılımcı bir yönetim kültürü oluşturmak üzere Sürekli Gelişim Yönetiminin yerleşmesi için gerekli esas ve usulleri düzenlemek amacıyla;

 • TL001 Satış ve Tahsilat Talimatı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
 • ALPENA Grup Şirketleri’nde müşteri, ziyaretçi, tedarikçi, taşeron ve/veya personelin yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamak ve buna ilişkin gerekli esas ve usulleri düzenlemek amacıyla TL003 Mutfak ve Yemekhane Talimatı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
 • ALPENA Grup Şirketlerinde üretimi ya da satışı yapılan hammadde, yarı mamül ve mamül tüm malzemelerin depolama koşullarına uygun olarak saklanması, stok kontrollerinin yapılması, tertip, düzen ve temizlik ile ilgili gerekli esas ve usulleri düzenlemek amacıyla TL006 Depo Talimatı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
 • Ayrıca, İletişim Formu, Stok Formu ve Toplantı Tutanağı Formu gibi bazı dokümanlar geliştirilmiştir.
 • ALPENA Grup Şirketleri’nin faaliyet gösterdiği her yerde ALPENA çalışanlarının uyması gereken kuralların ve prensiplerin anlaşılmasından ve uygulanmasından söz eden TL002 Kurumsal Kimlik Talimatı hazırlanmıştır.
 • ALPENA Grup Şirketleri’nde iş ve hizmetlerin proses, prosedür ve talimatlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak amacıyla, kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin işçilere öngördüğü ödevleri yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre uygulanacak disiplin cezaları ile işçilere ödül verme, çalışanlar tarafından ortaya konan bir buluşun veya çözümsüz kalınan problemlerin çözümü gibi konuların değerlendirilip, sonuçlandırılmasıyla yetkili ödül ve disiplin kurullarının oluşturulmasını, kurul üyelerinin görev sürelerini, görüşme ve karar usullerinin tespit edilmesini esas almak amacıyla TL004 Ödül ve Disiplin Talimatı hazırlanmıştır.
 • Diğer yandan; Öneri Sistemi (ALDÖS), Performans ve Prim Talimatı üzerine çalışmalara başlanmıştır. Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama yaklaşımı kapsamında “Hedeflerle ve Verilerle Yönetim Modeli” : Şirket bünyesinde, Hedeflerle ve Verilerle Yönetim Modeli uygulanabilmesi amacıyla salt satış/ciro hedeflerinden ziyade tüm süreçlerde verilere dayalı hedef belirleme çalışmalarına geçilmiş. Bu hedeflere ulaşacak yol haritası oluşturulması amacıyla İş Panları (Business Plans) şirketler çapında oluşturulmuştur.
 • Pazarlama ve satış sürecinde görevli personel Rut Yönetimi kapsamında Rut Planları yapılmış ve bu plan dahilinde izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu rutların bazılarına bizzat katılınmış ve bu arada talep eden personele de danışmanlık ve eğitim desteği verilmiştir.

Sonuç olarak, Sistem analizinde belirlenen aksaklıkların önemli bir bölümü ortadan kaldırılmıştır. Şöyle ki;

 • Organizasyonel yapının yeterli hale getirilmesi için organizasyon şemaları oluşturulmuş ve ilişkiler ağı tanımlanmıştır.
 • Organizasyon yer alan yönetim kadrolarının iletişim, yönetim ve liderlik becerilerinin yetersizliğine yönelik bir dizi eğitimler gerçekleştirilmiştir.
 • Görev yeterlilik tanımları iş analizine dayalı olarak yapılmıştır.
 • Şirket yönetiminde Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama anlayışının yerleşmesi için stratejik hedeflerin belirlenmesine yönelik Hedeflerle ve Verilerle Yönetim Modeli uygulama aracı olan ve Rut Planlarından öte bir kavram olan İş Planları’nın oluşturulması sağlanmıştır.
 • Satış ve Tahsilat kontrol altına alınmış ve özellikle garantili satış yapılması yönünde özen gösterilmiştir.
 • Maliyet azaltıcı önlemler kapsamında daha duyarlı davranılmış ve stok yönetim bilinci gelişmiştir.
 • Şirket içi iletişim zayıflığı; haberleşmenin tek yönlü olması ve geri bildirim öğesinin işletilememesi gibi handikaplar azalmış ve gittikçe bu kapsam iyileşmeler olacaktır.
 • Yöneticilerde plan-programlama alışkanlıkları gittikçe artmaktadır.
 • “Takım Ruhu” bilinci gelişmiştir.
 • Çalışma ortamının yetersizliği tümüyle giderilmiştir.
 • Kalifiye personelin yetersizliği ortadan kalkmıştır.
 • Depo Stok Yönetim Sistemi’nin oluşturulmasına ve 5S Sistemi’ne yönelik uygulamalar başarıyla devam etmektedir.

Saygılarımızla,

17 Şubat 2009
Bülent İNAL
Genel Müdür

Şirketimiz AYDINLAR Yedek Parça A.Ş.’de ( www.aydturkey.com ) Argestar Danışmanlık Ltd.Şti. (ÇevikŞirket) danışmanlarından Dr. Mahmut Naci ÇUHACI ile başlayan Yönetim Danışmanlığı Projesi, 01 Şubat-31 Aralık 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu 11 aylık süre zarfında Konya’da toplam 30 Aksiyon Planı gerçekleştirilmiş ve 91 gün/1 adam mesai harcanmıştır.

Proje kapsamında yer alan ve GANTT’ta belirtilen iş ve işlemler, gerek Şirketimiz. iş ortamında gerekse Ankara’da Argestar Danışmanlık ofisinde sürdürülen destekleyici çalışmalar kapsamında yapılmıştır.

Projede Argestar Danışmanlık’a özgü “Beceri Karması Yöntemi©” uygulanmıştır.

Proje eğitim, araştırma ve danışmanlık boyutlarında gerçekleştirilmiş olup, esasında stratejik şirket yapılandırılması gerçekleştirilmiştir.

Bunlar sırasıyla aşağıda özetlenmiştir.

1. Eğitim:Bireysel gelişim, mesleki ve teknik eğitimler verilmiş ve bunların bir kısmı sertifikalandırılmıştır. Yönetim kademesine yönelik olarak “Yöneticilik-İletişim-Motivasyon” konularında derinlemesine görüşme yapılmış olup, ihtiyaca göre bireysel eğitim verilmiştir.

Ayrıca, aşağıda yer alan konularda grup eğitimleri yapılmıştır.

 • Değişim Yönetimi
 • İletişim Teknikleri ve İnsan İlişkileri
 • Yönetim ve Liderlik
 • Strateji ve Hedeflerle Yönetim
 • Astları Verimli Çalıştırma Teknikleri
 • Ast-Üst İlişkileri
 • Mesleki Disiplin Anlayışı
 • 5S
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Süreç Yönetimi ve Süreç iyileştirme
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Bakım Eğitimi

Toplam Kalite ve 5S Eğitim uygulamaları Video-film gösterileri ile desteklenmiştir.

İşçilere yönelik olarak Kalite Müdürü tarafından tezgah başında eğitimler (Ölçü Aleti Kullanma, Teknik Resim Okuma, Seribaşı ve proses kontrol formu doldurma, Tezgah Kartı Doldurma, Uygunsuz Ürün Kontrolü) verilmiştir.

Yapılan tüm bu eğitimler ile değişime olan uyum sağlanmış; süreç iyileştirme; etkililik ve verimlilik kavramları ile ölçme-dokümantasyon-iletişim üzerinde yoğunlaşılmıştır. İşçiler bile, artık “rakamlar ile konuşmayı öğrendik”deme durumuna gelmiştir.

2. Araştırma:Personelin memnuniyeti ve iş ortamından beklentilerinin analiz edilmesi amacıyla İş Doyumu Anket çalışması yapılmış ve sonuçları üzerine düzeltici ve önleyici hizmetler geliştirilmiştir.

3. Danışmanlık:

 • Vizyon-misyon-değerler-ilkeler ve diğer mesleki disiplin kuralları ön çalışması yapılmıştır.
 • Üst ve Orta Kademe Yöneticilerin Görev, sorumluluk ve yetki çerçevesi çizilmiştir.
 • Uluslar arası standarda sahip yetkin üst ve orta kademe yönetici istihdamı sağlanmıştır.
 • Yatay-basık bir yapıyı içerecek şekilde organizasyon şeması hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.
 • AYD Öneri Sistemi (AYDÖS) hazırlanmıştır.
 • Disiplin ve Ödül Talimatı hazırlanmıştır.
 • Süreç Yönetimi ve Süreç iyileştirme eğitimleri sonrasında ve bazı odaklı iyileştirmeler (Focused Improvement) ile Kaizen çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda Kalite Çemberleri sunuşları yapılmıştır.

Bunlardan bazıları şunlardır;

 • Aparat geliştirme (örn: pul çakma, burc üzerine ek bir kalıp aparatı, salıncak sacının rotilin segman kanalına sıvanması, imalat süresini azaltacak diğer aparat geliştirme);
 • Çevrim süresinin kısaltılması (örn: mafsal tornalama, Kaba delik operasyonu, Dişi rotbaşı gövdesi kılavuz çekme, U-DRILL kullanma, eksantrik presle patlatma, deve boynu tornalama operasyonu);
 • Fire-ıskarta-hurda azaltılması;
 • Klavuz Çekme Operasyonu iyileştirilmesi;
 • Kalıp İşlem süresinin ve maliyetinin azaltılması;
 • Numune, Hurda ve Uygunsuzluk analizleri;
 • Hammadde karışıklığının önlenmesi;
 • Sıcak Çelik Dövme ekiplerinde duruş analizleri ve sürelerinin azaltılması;
 • İş kazalarının azaltılması;
 • Dövme çapaklarının azaltılması;
 • Uç artığı değerlendirmesi.

Ayrıca; tedarikçi geliştirme; satınalma sürecinin iyileştirilmesi; ISO 9001 KYS revize edilmesi ve prosedür ve talimatların yazılması; arızaların azaltılması gibi çalışmalar başlatılmıştır.

Dr.M.Naci ÇUHACI’ya teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla,

25 Şubat 2009
Harun AYDIN
Genel Müdür

Proje Sahibi: Emniyet Genel Müdürlüğü – Eğitim Daire Başkanlığı

Proje Konusu: Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelin Rütbelere ve Kıdeme Göre Hizmetiçi Eğitim Planlaması

Proje Tarihi: 12 Nisan – 12 Ekim 2005

Proje Özeti:

Bu çalışma, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Rütbelere ve Kıdeme Göre Hizmetiçi Eğitim Planlamasına esas olacak şekilde; polis amirleri için her rütbe, polis memurları için meslekte çalışma süreleri esas alınarak 0-5, 5-10, 10-15, 15 ve üstü olmak üzere, detay alt başlıklarıyla birlikte eğitim programlarının belirlenmesini amaçlamaktadır.

Problem
“21. Yüzyıl Türk Emniyet Teşkilatının sahip olduğu Branş Dışı Hizmetiçi Eğitim Sisteminin nasıl bir modele dayandırılması gerektiği” Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 28 Mart 2005 tarihli hizmet alım Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, bu raporda ana problem sahası olarak ele alınmıştır.

Böylesi bir modelin geliştirilmesi süreci;

• Bilimsel yöntemin uygulanarak Emniyet Teşkilatının Eğitim Sisteminin analiz edilmesini,

• Analiz sonuçlarının; ilgili şartnamede de belirtildiği üzere, “Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin, rütbelere ve kıdeme göre hizmetiçi eğitim planlanması”na temel oluşturacak bir dizi bilimsel analiz yönteminin işe koşulmasını,

• Analizler sonucu elde edilen bulguların birlikte değerlendirilerek Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin, branşları dışında ihtiyacı olduğu belirlenen hizmetiçi eğitimlerin rütbelere ve kıdeme göre yeniden yapılanma olanaklarının belirlenmesini,

• Bu eğitimlerin ve önerilen yöntemin devamlılığının sağlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Sisteminin işleyişine yönelik özgün bir Modelin tanımlanması ve uygulanması basamaklarının gerçekleştirilmesini,

Sonuçta;  Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin her rütbe ve kıdem-bekleme süresindeki yıllara göre hangi ortak eğitim konularında, ne kadar süreyle hizmetiçi eğitim alması gerektiği belirlenerek; (a) Rütbeli personel için her rütbenin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılacağı eğitim programları, (b) Polis memurları için beşer yıllık dönemler halinde ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı eğitim programlarının planlanmasını içermektedir.

Bu nedenle, yukarıda ifade edilen ana probleme çözüm üretebilmek için bilimsel yönteme dayalı uygun veri toplayabilmek amacıyla aşağıdaki sorulara (alt problemler) raporun ilerleyen bölümlerinde yanıt aranmıştır.

• Emniyet Genel Müdürlüğünün Eğitim Sistemi nasıl bir modele dayanmaktadır?

• Uygulanan Eğitim Sistemi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ihtiyaçlarını karşılayan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin yetişmesini sağlayacak bir yapıda mıdır?

• Mevcut Eğitim Sisteminin aksayan yönleri nelerdir?

• Mevcut Eğitim Sisteminin daha iyi işlemesini sağlayacak olanaklar nelerdir?

• Emniyet Genel Müdürlüğünün Eğitim Sistemi için yeni ve özgün bir Modelinin geliştirilmesine gereklilik var mıdır? Varsa bu model nasıl olmalıdır?

Amaç
Türk Emniyet Teşkilatının her tür ve düzeydeki personelini yetiştiren tüm eğitimlerin ve bu eğitimlerin dayanağı olan görevlerin;

• Sistem yaklaşımı, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi, çağdaş yönetim ve gelişim ilkelerini yansıtan bir model kapsamında branş dışı eğitim ihtiyacını belirlemeye dönük olarak analiz etmek,

• Analiz sonuçlarının Türk Emniyet Teşkilatının Eğitim Sistemine yansıtılmasını sağlamaya dönük durum tespiti yapmak,

• Eğitim sisteminde oluşan gelişme ve yeniliklerin Türk Emniyet Teşkilatının eğitimle ilgili diğer birim ve teşkilatları üzerindeki etkisine göre yeni eğitim programları önermek;

• 21. Yüzyılın ve yakın gelecekte üyesi olunacağı beklenen Avrupa Birliği normlarında çağdaş Türk Emniyet Teşkilatı Eğitim Sisteminin işleyişine katkı sağlayacak sürdürülebilir ve geliştirilebilir model önerisinde bulunmaktır.

Veri Toplama ve Çözümleme Yöntemleri
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelin Rütbelere ve Kıdeme Göre Hizmetiçi Eğitim Planlamasına esas oluşturacak eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesinde ARGESTAR uzmanlarının geliştirmiş oldukları ve ARGESTAR’a ait özgün bir yöntem olan “Beceri Karması Yöntemi” uygulanmış olup, bu yöntem ile göreve ilişkin işlemlerin tam, hatasız ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaya dönük, unvan/unvanlara bağlı mevcut görev tanımlarındaki işlemlere ilave olarak Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelin Rütbelere ve Kıdeme Göre eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için analiz yapılması amaçlanmıştır. Yöntemin temelinde, gerçek görev ortamının zorunlu kıldığı koşullara göre gerekli ilave eğitim içeriğinin tasarlanarak, uygun eğitim ortamında personele kazandırılması için Hizmetiçi eğitim planlamalarına esas olacak şekilde eğitim programlarının belirlenmesi yer almaktadır.

Beceri Karması Yöntemi’ne ilişkin açıklamalar ve işlem basamakları aşağıda sıralanmıştır.

1) Masa başı Çalışması (Görev Tanımlarına İlişkin Mevzuatın İncelenmesi),
2) Kurum İçi Uzman Görüşü Alınması (Derinlemesine Görüşme),
3) Gözden Geçirme Toplantısı (Odak grup Çalışması),
4) Üst Yönetim-Ortak Akıl Toplantısı,
5) Öngörü Konferansı,
6) Anket Uygulaması

Proje Sahibi: Sağlık Bakanlığı (UNDP sponsorlu)

Proje Konusu: Sağlık Ocakları Araştırması -2002

Proje Özeti:

Sağlık Bakanlığı halkın sağlık düzeyini yükseltmek; önlenebilir nedenlerden kaynaklanan hastalık ve ölümleri azaltmak;Temel Sağlık Hizmetleri’nin kalitesini, kullanımını ve erişilebilirliğini artırmak; sağlık hizmet sunumunda etkililik ve verimliliği artırmak; Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında yönetim kapasitesini geliştirmek ve sağlık reformları hazırlık çalışmalarını desteklemek amacı ile 1991-1997 yılları arasında birinci ve 1995-2001 yılları arasında ikinci sağlık projesini, 1998-2000 yılları arasında da Temel Sağlık Hizmetleri projesini uygulamıştır. Bu projeler kapsamında yönetimde ve sahada çalışan personelin hizmet içi eğitimleri, yeni sağlık projelerinin geliştirilmesi ve mevcutların güçlendirilmesi, sağlık bilgi sisteminin iyileştirilmesi, sağlık yönetim kapasitesinin geliştirilmesi ve altyapı güçlendirme çalışmalarının yer aldığı Temel Sağlık Hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik müdahaleler uygulanmıştır.

Bu araştırmanın amaçları;
1.Temel Sağlık Hizmetleri’nin sunumu yönünden sağlık ocaklarının performanslarının değerlendirilmesi,

2.İl Sağlık Müdürlüğü düzeyinde, sağlık ocaklarının yönetiminin değerlendirilmesi,

3.Hizmeti alan hastaların memnuniyetinin değerlendirilmesidir.

Yöntem:
Araştırmanın örneklem birimini sağlık ocağı; evrenini, üç projenin yürütüldüğü otuz üç ilde bulunan ve faal olan 1698 sağlık ocağı oluşturmaktadır. Bu sağlık ocaklarının 695 tanesi kentsel; 1003 tanesi kırsal sağlık ocağıdır. Örnekleme girmesi gereken sağlık ocağı sayısı hesaplanırken, prevelans, %50 olarak kabul edilmiş ve yanılma olasılığı 0.05 olarak alınmıştır. Bu şekilde örnekleme girecek sağlık ocağı sayısı 313 olarak hesaplanmıştır. Her il, bir tabaka kabul edilerek örnekleme girmesi gereken sağlık ocağı sayısı, ildeki sağlık ocağı sayısına orantılı olarak hesaplanmıştır. Her ile düşen sağlık ocağı sayısı, o ildeki sağlık ocaklarının kırsal ve kentsel sağlık ocağı dağılımı göz önünde bulundurularak kır, kent olarak ayrılmış, böylece her ilden örnekleme girecek kırsal ve kentsel sağlık ocağı sayısı belirlenmiştir. Böylelikle toplamda 183 kırsal ve 130 kentsel sağlık ocağı örnekleme girmiştir. İllerdeki kırsal ve kentsel sağlık ocakları, nüfuslarına göre ayrı ayrı sıralanmış; 1/5 oranında sistematik örnekleme yolu ile örnekleme girecek sağlık ocakları rastgele belirlenmiştir. Her il için bir kır ve kent sağlık ocağı yine rastgele, yedek olarak seçilmiştir. Sonuçta, evrendeki sağlık ocaklarının %18.4’ü (1698) örnekleme dahil edilmiştir. Örnekleme seçilen sağlık ocaklarının toplam nüfusu, evren nüfusunun %20.9’udur (18.297.949). I. Projeden 132, II. Projeden 140, TSH Projesi’nden iki sağlık ocağı örnekleme girmiştir. Yönteme göre Hakkari ili 2 sağlık ocağıyla temsil edilecekti, bu durumda sağlık ocağı sayısı bir artırılarak Hakkari ili’nde 3 sağlık ocağından veri toplanmıştır. Tokat ili Çeltikli kırsal sağlık ocağı, örnekleme girdiği halde, sağlık ocağında kimse bulunamamış, yapıldı sayılarak yerine yedeği alınmamıştır. Bu nedenle toplam 313 sağlık ocağı’ndan veri toplanmıştır.

Veriler, geliştirilen “2002 Sağlık Ocakları Araştırması Soru Kağıdı” aracılığıyla toplanmıştır. Altı bölümden oluşmaktadır. I. Bölüm, sağlık ocağı yönetimine ilişkin otuz dört sorudan oluşmakta ve sağlık ocağında yapılması gereken çalışma planı, nüfus piramidinin çizimi, aşı haritası, sertifikalı personel durumu, hizmet içi eğitim, birinci basamakta yürütülen programlar, laboratuvar ve çevre sağlığı hizmetleri ile denetim unsurlarını kapsamaktadır. II. Bölüm, demografik göstergeler, uygulanan aşı dozları ve sarf edilen aile planlaması malzemelerine ilişkin yirmi altı sorudan oluşmaktadır. Bu bölümde yer alan sorular, Form 002, 003, 013, 023 ve 102’den elde edilen bilgilere göre cevaplandırılmıştır. III. Bölüm, çocuk ve gebe-lohusa izlem formlarından (Form 006, Form 005) yararlanılarak doldurulan aşılama, bebek ve gebe izlem hizmetlerini kapsamaktadır. Yirmi yedi sorudan oluşmaktadır. Ayrıca bu bölümde, Form 020 ve 023’te yer alan laboratuvar ve çevre sağlığı hizmetlerini kapsayan on üç soru bulunmaktadır. IV. Bölüm, sağlık ocağının fizik alt yapısına ilişkin altmış dört sorudan oluşmaktadır. V. Bölüm, tüm sağlık ocağı personeli ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. VI. Bölüm, kullanıcı memnuniyeti, hizmetin kalitesi ve personelin yaklaşımını değerlendirmeye yönelik yirmi bir sorudan oluşmaktadır. 1997 Sağlık Ocakları Araştırması’nda olduğu gibi; soruların bir kısmı yıl içerisindeki tüm verileri kapsaması bakımından bir yıl önceki verilerden alınmıştır.

Soru kağıdı aracılığıyla bilgi toplanması sağlamak için, araştırmanın yürütüleceği illerde görev yapan sağlık personelinden oluşan bir araştırma ekibi oluşturulmuştur. Araştırma ekipleri, anketin uygulaması konusunda 19-21 Ekim ve 23-25 Ekim 2002 tarihlerinde teorik ve uygulamalı eğitim almıştır.

Veri toplama aşaması, 15 Kasım – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında Araştırma Ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Verilerin girişi ve analizi Statistical Program for Social Sciences (SPSS) ile 2 Ocak- 10 Ocak 2002 tarihlerinde yapılmış, raporun yazılması 11-19 Ocak 2003 gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar “Sağlık Ocağı Değerlendirme İndeksi” ve “İl Sağlık Müdürlüğü Değerlendirme İndeksi” ile değerlendirilmiştir.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Programı kapsamında Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı’na kurumsal kapasitenin artırılması için Yönetim Danışmanlığı, Eğitim ve Araştırma Projesi çok başarıyla tamamlanmıştır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmada yukarıda verilen problem cümlesine bağlı olarak Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin, memnuniyetleri, kurumun organizasyon, yönetim, insan kaynakları, hizmet sunumu, süreçler, eğitim, fiziki altyapı ve teknik altyapı açısından güçlü yanları ve iyileştirmeye açık yönlerine ilişkin değerlendirmeleri cinsiyet, mesleki hizmet yılı (kıdem), Başkanlıktaki hizmet yılı, unvan, birim gibi bağımsız değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır. Bu genel amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

1. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin demografik dağılımı nasıldır?

2. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin memnuniyet düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır?

3. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin memnuniyet düzeyleri meslekteki hizmet yıllarına göre farklılaşmakta mıdır?

4. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin memnuniyet düzeyleri Başkanlıktaki hizmet yıllarına göre farklılaşmakta mıdır?

5. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin memnuniyet düzeyleri unvanlarına göre farklılaşmakta mıdır?

6. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin memnuniyet düzeyleri görev yaptıkları birimlerine göre farklılaşmakta mıdır?

7. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin kurumun organizasyon, yönetim, insan kaynakları, hizmet sunumu, süreçler, eğitim, fiziki altyapı ve teknik altyapı açısından güçlü yanları ve iyileştirmeye açık yönlerine ilişkin değerlendirmeleri nasıldır?

Araştırmanın Önemi

Bu araştırma, Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı organizasyon ve yönetim yapısı, insan kaynakları, hizmet sunumu, süreçler, eğitim, fiziki alt yapı ve teknik alt yapı ile kurumun güçlü ve iyileştirilmeye açık yönleri hakkında geçerlilik ve güvenirlik düzeyi yüksek bilgi sağlayacaktır. Bu faktörlere ilişkin olarak karşılaşılan sorunlara etkili ve yeterli problem çözme araç ve yöntemleri işe koşulabilecektir. Araştırma sonuçları, kurumsal kapasite artırmada etkin olarak kullanılabilecektir. Diğer yandan, Erzurum’da başlatılan bu çalışmanın kısa sürede diğer vergi dairesi başkanlıkları kanalıyla ile Maliye Bakanlığı yurt çapındaki birimlerine ulaşması ve onların mükellef odaklı düşünme felsefesi kazanmaları için gerekli çalışmaları başlatılmasına aracılık etmesi beklenmektedir.

Sayıltılar

1. Bu araştırmada araştırmaya katılan Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personeli uygulanan bilgi toplama araçlarını içtenlikle ve doğru olarak cevaplandırmışlardır.

2. Araştırmada kullanılan bilgi toplama araçları araştırmanın amacına uygundur.

Sınırlılıklar

1. Araştırma, Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personeli ile sınırlıdır.

2. Araştırma, örnekleme seçilen personel ile sınırlıdır.

3. Araştırma, araştırma anketinde bulunan maddelerle sınırlıdır.

4. Araştırma, Derinlemesine Görüşme’de sorulan sorularla sınırlıdır.

5. Araştırma, Odak Grup Toplantılarında yapılan ortak akıl kapsamında tartışılan konularla sınırlıdır.

YÖNTEM

Bu bölümde araştırma modeline, araştırma evren ve örneklemine, veri toplama araçlarının geliştirilmesine, verilerin toplanması ve analizine ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada “Beceri Karması Yöntemi” kullanılarak, geçmişten ya da günümüzde mevcut olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımı olarak Anket Uygulaması, Derinlemesine Görüşme, Odak Grup Toplantısı, Gözlem ve Süreç İzleme yapılmıştır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinden oluşan toplam 207 personel oluşturmaktadır. İdare tarfaından Araştırma Örneklemi 170 kişi olarak belirlenmiştir.

Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi

Araştırma 14-28 Şubat tarihlerinde arasında yoğun bir çalışma programı gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada veri toplama araçları aşağıdaki aşamalara göre geliştirilmiştir.

1. Aşama: Üst Yönetim-Ortak Akıl Toplantısı

2. Aşama: Gözlem ve Süreç İzleme

3. Aşama: Odak Grup Toplantısı- Ortak Akıl Toplantısı

4. Aşama: Anket Formu (Taslak anket formu pilot olarak seçilen bir 14 kişilik gruba uygulanmış ve geçerlik ve güvenirliği hesaplanmıştır).

5. Aşama: Derinlemesine Görüşme

Verilerin Toplanması ve Analizi

Veriler “Beceri Karması Yöntemi” ile toplanmıştır. Öncelikle Erzurum Vergi Dairesi Başkanın ve diğer birim yöneticilerinin katılımı ile yapılan ortak akıl toplantısında Yönetim Danışmanı Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından Proje ve Veri Toplama Araçları hakkında bilgi verilmiştir. Yapılan görüşmelerin ışığında “Beceri Karması Yöntemi”nin kullanılmasına karar verilmiştir.

Pilot uygulama sonrası Ek’te yer alan Anket Formu, gözetim altında ardışık 40’ar kişilik personelin anketi doldurmaları sağlanmış ve aynı gün tüm anket formları çözümlenmek üzere ARGEstar Danışmanlık-Ankara’ya gönderilmiştir.

Anket Formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; kurumu sahiplenme, yönetimden memnuniyet, çalışanların yetkilendirilmesi, adalet ve eşitlik, çalışma ortamı, iletişim, iş memnuniyeti, takdir ve ödüller, takım çalışması ve yöneticiden memnuniyet gibi boyutları (bağımlı değişken) içeren 50 madde; ikinci bölüm ise bağımsız değişken olarak kişisel özellikleri (cinsiyet, toplam hizmet yılı, Erzurum Vergi Dairesi’ndeki hizmet yılı, unvan ve çalışılan birimler) içeren 4 adet madde olmak üzere toplam 54 soru/maddeden oluşmuştur.

Cevaplandırmalar için 5’li Likert Skalası kullanılmıştır. Bu skaladaki 1 puan “kesinlikle katılmıyorum”a, 5 puan ise “tamamen katılıyorum”a denk gelmektedir. Yapılan analizlere göre anketin güvenilirliğinin sağlanması açısından bir maddenin (16. madde) analizden çıkarılması uygun bulunmuştur ve analize 49 madde ile devam edilmiştir. Unvan karşılaştırmalarında, anketi dolduran grup müdürü bir kişi olduğu için, karşılaştırmaların daha sağlıklı olması açısından, grup müdürü, müdür kategorisinde değerlendirilmiştir. Son olarak yapılan güvenilirlik analizine göre anket sonuçlarının güvenilirliği 0.95 olarak bulunmuştur.

Her türlü bilgi, istek, önerileriniz için;

Bizimle irtibata geçin, lütfen!